شنبه 28 مهر 1397
      نمايشگاه‌هاي گذشته نگارخانه شماره 1
تهرانعنوان نمايشگاه: تهران
تاريخ شروع نمايشگاه: 1392/04/10
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1392/04/20
برگزاركننده: گروهی
زمينه تخصصي: نگارگري

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: مریم ثقفی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/12/07
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/12/16
برگزاركننده: دیپلم انسانی
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: افسانه آسایش - سیما شفیعی طاری
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/11/23
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/12/02
برگزاركننده: کارشناس ارشد هنر
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: لیلا کاشانی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/11/08
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/11/18
برگزاركننده: کارشناس علوم و ارتباطات
زمينه تخصصي: گرافيك

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: مریم رجبی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/10/16
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/10/24
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: عكاسي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: میترا خوش رضا
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/10/11
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/10/20
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: عبدالحسین بنافیان
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/09/27
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/10/06
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: شیما کوشا
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/09/14
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/09/22
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: عاشورا (گنجینه هنرهای تجسمی)
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/08/29
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/09/11
برگزاركننده: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: الهام اسدی - نیلوفر درستی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/08/17
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/08/24
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
سیما شفیعی طاریعنوان نمايشگاه: سیما شفیعی طاری
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/07/30
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/08/09
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عاطفه بخشیعنوان نمايشگاه: عاطفه بخشی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/07/16
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/07/25
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: تصويرسازي

گالري تصاوير
 
اسماء فیروزآبادیعنوان نمايشگاه: اسماء فیروزآبادی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/07/02
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/07/12
برگزاركننده: استان اصفهان
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
فرناز علی آبادیعنوان نمايشگاه: فرناز علی آبادی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/06/18
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/06/28
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: سفال و سراميك

گالري تصاوير
 
گروهیعنوان نمايشگاه: گروهی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/06/11
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/06/16
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نگارگري

گالري تصاوير
 
فضل اله فیضیعنوان نمايشگاه: فضل اله فیضی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/05/15
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/05/24
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: خوشنويسي

گالري تصاوير
 
شیوا فتوحیعنوان نمايشگاه: شیوا فتوحی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1391/04/27
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1391/05/10
برگزاركننده: استان کردستان
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: مریم آل مومن
تاريخ شروع نمايشگاه: 1390/12/13
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1390/12/20
برگزاركننده: استان چهارمحال بختیاری
زمينه تخصصي: عكاسي

گالري تصاوير
 
سعید عاشریعنوان نمايشگاه: سعید عاشری
تاريخ شروع نمايشگاه: 1390/11/17
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1390/11/25
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
سیده ساناز البرزیعنوان نمايشگاه: سیده ساناز البرزی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1390/10/14
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1390/10/28
برگزاركننده: استان خوزستان
زمينه تخصصي: گرافيك

گالري تصاوير
 
آثارنقاشی گنجینه موزه هنرهای معاصراهوازعنوان نمايشگاه: آثارنقاشی گنجینه موزه هنرهای معاصراهواز
تاريخ شروع نمايشگاه: 1390/09/21
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1390/10/10
برگزاركننده: ارشاد استان خوزستان
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: لیلا پیرداوری
تاريخ شروع نمايشگاه: 1390/07/18
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1390/08/11
برگزاركننده: خراسان رضوی
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
گروهیعنوان نمايشگاه: گروهی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1390/05/08
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1390/06/15
برگزاركننده: هنرمندان استان همدان
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: زهرا رمضانی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1389/12/10
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1389/12/21
برگزاركننده: خراسان رضوی
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: ژیلا منانی و بهروز والیانی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1389/08/12
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1389/08/24
برگزاركننده: استان اصفهان
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: مریم حامداسماعیلی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1389/05/13
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1389/05/23
برگزاركننده: استان آذربایجان شرقی
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: علیقلی مردانی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1389/04/25
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1389/04/08
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: اساتید معاصرخوشنویسی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1389/01/26
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1389/01/31
برگزاركننده: استان قزوین
زمينه تخصصي: خوشنويسي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: منصور سالاری و دانشجویان هنر
تاريخ شروع نمايشگاه: 1388/12/23
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1389/12/29
برگزاركننده: استان اصفهان
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: نصرالله میرسلطانی و محمدمهدی راضی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1388/12/15
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1388/12/21
برگزاركننده: استان یزد
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: پروین غریب زاده
تاريخ شروع نمايشگاه: 1388/12/05
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1388/12/11
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير
 
عنوان نمايشگاه: فریدالدین ملایی و سعید عبدالحسینی
تاريخ شروع نمايشگاه: 1388/07/28
تاريخ اتمام نمايشگاه: 1388/08/08
برگزاركننده: استان تهران
زمينه تخصصي: نقاشي

گالري تصاوير