آغاز پنجاه و ششمين بي ينال ونيز


آغاز پنجاه و ششمين بي ينال ونيز

پنجاه و ششمين بي ينال ونيز امروز آغاز مي شود و بخش هنر ايران در اين دوره دوسالانه فردا (چهارشنبه 16 ارديبهشت ماه) افتتاح مي شود.

در پنجاه و ششمين بي ينال ونيز غرفه 2000 متر مربعي به آثار هنرمندان ايران اختصاص دارد و آثاري از هنرمندان سه نسل كشورمان در كنار آثار هنرمنداني از كشورهاي افغانستان، عراق، پاكستان و آذربايجان به نمايش گذاشته مي شود.

پنجاه و ششمين بي ينال ونيز با حضور آثار هنرمندان 136 كشورجهان به مدت شش ماه در شهر ونيز ايتاليا برگزار مي شود.

تاریخ خبر: 1394/02/15