شنبه 5 اسفند 1396
بازديد معاون هنري و سرپرست مرکز هنرهای تجسمی وزارت
بازديد معاون هنري و سرپرست مرکز هنرهای تجسمی وزارت
بازدید از بخش تجسمي بيستمين نمايشگاه بين المللي قر
بازدید از بخش تجسمي بيستمين نمايشگاه بين المللي قر
بازدید از بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
بازدید از بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
بازدید از بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
بازدید از بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
بازدید از بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
بازدید از بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم