شنبه 28 مهر 1397
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
عبدالرحیم سیاهکارزاده، رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجس
عبدالرحیم سیاهکارزاده، رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجس
عبدالرحیم سیاهکارزاده،رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسم
عبدالرحیم سیاهکارزاده،رئیس مؤسسه توسعه هنرهای تجسم
احمد وکیلی، دبیر هشتمین دوسالانه نقاشی
احمد وکیلی، دبیر هشتمین دوسالانه نقاشی
حمید شاه آبادی،معاون امور هنری وزارت ارشاد
حمید شاه آبادی،معاون امور هنری وزارت ارشاد
خرید اینترنتی توسط آقای شاه آبادی از سایت اکسپوی م
خرید اینترنتی توسط آقای شاه آبادی از سایت اکسپوی م
رونمایی از سایت اکسپوی مجازی
رونمایی از سایت اکسپوی مجازی
رونمایی از کتاب هشتمین دوسالانه نقاشی
رونمایی از کتاب هشتمین دوسالانه نقاشی
رونمایی از کتاب هشتمین دوسالانه نقاشی
رونمایی از کتاب هشتمین دوسالانه نقاشی
رونمایی از سایت اکسپوی مجازی
رونمایی از سایت اکسپوی مجازی
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
آیین گشایش فروشگاه نگار
فضای نمایشگاهی
فضای نمایشگاهی
فضای نمایشگاهی
فضای نمایشگاهی
فضای نمایشگاهی
فضای نمایشگاهی
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار
افتتاحیه فروشگاه نگار