ناصر جواهری طهرانی
تاریخ تولد 1345/06/19
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nj.tehrani@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-