اردشیر قیاسی
تاریخ تولد 1355/01/14
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ardeshirghiyassi159@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-