زهرا نواپی لواسانی
تاریخ تولد 1350/06/10
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نگارگری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Zahra.navaei@yahoo.com
آدرس اینستاگرام zahra.n.lavasani
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-