زهرا صلواتی
تاریخ تولد 1357/01/01
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی z_salavati@yahoo.com
آدرس اینستاگرام tazhib.art98
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-