صدف السادات صبوحی کاشانی
تاریخ تولد 1371/02/28
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی جامعه شناسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Sadaf.sabouhi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-