وحید نوروزی بزاز
تاریخ تولد 1368/06/31
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی bazzaz.design@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-