ماشیا حقی
تاریخ تولد 1360/06/29
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک (ارتباط تصویری)
شهرستان تهران
پست الكترونیكی h.mashia@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-