محمدعلی جعفری
تاریخ تولد 1347/06/12
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی هنر
شهرستان اصفهان
پست الكترونیكی ali.jafari47@gmail.com
آدرس اینستاگرام m.a_jafari47
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-