مهدی رسولی جمادی
تاریخ تولد 1371/04/09
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی کارشناسی حرفه گرافیک(ارتباط تصویری)
شهرستان اردبیل
پست الكترونیكی m.r.jamadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-