فرناز رحیمی
تاریخ تولد 1363/06/31
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی farnazrahimi1984@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-