زهرا فرتاش مهر
تاریخ تولد 1334/06/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fartashmehr_z@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-