طلیعه تاجیکی
تاریخ تولد 1358/11/24
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی نگارگری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sinacoffenet@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-