ندا بشرخواه
تاریخ تولد 1369/05/20
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nedabasharkhah@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-