سید حسن موسوی زاده
تاریخ تولد 1359/01/01
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ادبیات
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Mousavizadeh125@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-