آتوسا فدایی
تاریخ تولد 1373/03/12
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی atoosa.fadaei.1373@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-