اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
محمد مهدی انوشفر
رشته سفال
-
حامد بشارت
رشته نقاشی
-
محمدطاها بهبهانی
رشته نقاشی
-
فریده تطهیری مقدم
رشته سفال
-
بابک جاودانه
رشته گرافیک
-
مهرداد خطایی
رشته نقاشی
-
مارینا خیرالله زاده ورزی
رشته نقاشی
-
ندا رحمتی
رشته نقاشی
-
حمید زاهدنژاد
رشته گرافیک
-
کامبیز صبری
رشته مجسمه
-
سید فضل اله طباطبایی
رشته گرافیک
-
اسماعیل عباسی
رشته عکاسی
-
حسین غیوری
رشته عکاسی
-
سوسن قا‍ ئم مقام
رشته نگارگری
-
شمس الدین مرادی
رشته خوشنویسی