فاطمه صولی
تاریخ تولد 1368/11/17
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی خبری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Fatemesoli8@gmail.com
آدرس اینستاگرام Fatemesoliii
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-