مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر؛

با انگیزه توسعه و رشد خلاقیت ها و اعتلای هنر اصیل ایرانی، اسلامی و به منظور بازنگری در ساختار فعالیت ها و ساماندهی هنرهای تجسمی ایران، به عنوان یکی از مهمترین ارکان اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامی، در داخل و خارج کشور و بهبود وضعیت تولید و عرضه آثار هنری و برقراری ارتباط با تشکل ها و هنرمندان سراسر کشور، با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیرانتفاعی و غیردولتی با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری، در سال 1378 تشکیل گردیده است.
این مؤسسه با عضویت افتخاری بیش از 15 هزار نفر، متولی برگزاری دوسالانه ها، جشنواره ها، کمک به حضور هنرمندان فعال و مطرح در عرصه های ملی و بین المللی می باشد و دارای بخش های فعالی چون: دبیرخانه دوسالانه ها و جشنواره ها، عضویت و بیمه هنرمندان، انتشارات، گنجینه آثار و ... می باشد.

 

ارکان اصلی مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر:

 هیأت امناء: محمود شالویی، غلامعلی طاهری، مسعود نجابتی

هیأت مدیره: سیدامین مویدی اصفهانی، غلامعلی طاهری، محمدرضا شریف زاده

رییس مؤسسه: جعفر واحدی

نایب رئیس و خزانه دار: مهدی آفریده