نوشین روستازاده شیخ یوسفی
تاریخ تولد 1363/06/16
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nooshin.roostazadeh@gmail.com
آدرس اینستاگرام Diadem_art_studio
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-