امیرحسین جباری
تاریخ تولد 1359/02/31
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی طراحی صنعتی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی amir.h.jabbary@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-