فاطمه جمشیدی
تاریخ تولد 1359/11/08
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مدیریت دولتی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی parisajamshidii278@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-