سلیمان سعیدابادی سنبلی
تاریخ تولد 1344/03/12
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Sl.saeidabadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-