مونا خیرآبادی
تاریخ تولد 1369/03/21
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی monakheirabadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-