محمد مسعودی
تاریخ تولد 1360/06/01
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی معماری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shahede.dovom@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-