سارا سعیدابادی سنبلی
تاریخ تولد 1345/02/08
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Sara.saeidabadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-