سعید صفارنژاد
تاریخ تولد 1364/06/25
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان قم
پست الكترونیكی ssaffarnejad@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-