مهناز دینیان
تاریخ تولد 1355/04/08
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی صنایع دستی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی m_dinian@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-