مریم اسمعیل زایی
تاریخ تولد 1367/06/30
رشته هنری سفال
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی صنایع دستی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی maryam.bh390@gmail.com
آدرس اینستاگرام gandom__workart
نمونه آثار:
-
-
-
-
-