فاطمه تقوی
تاریخ تولد 1348/01/21
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ftt_48@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-