فاطمه مقدسی
تاریخ تولد 1366/06/31
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fatemeh.m1987@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-