محمد لشنی
تاریخ تولد 1367/12/14
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی مکانیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mohammadlashani97@Gmil.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-