علی شهیدی نژاد
تاریخ تولد 1360/04/31
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی arashk.sh@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-