فرزانه نخعی جوان
تاریخ تولد 1363/12/01
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی نقاشی ایرانی
شهرستان پیرانشهر
پست الكترونیكی goshim900@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-