علی محمد گنج علیخان
تاریخ تولد 1362/06/10
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی a_ganjalikhan@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-