اردشیر مجرد تاکستانی
تاریخ تولد 1328/10/23
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی دكتری
رشته تحصیلی نگارگری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی
آدرس اینستاگرام art.ir_
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-