فاطمه کریم پور
تاریخ تولد 1364/01/14
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fatemeh.karimpour@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-