زهرا زارع گر
تاریخ تولد 1359/12/19
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Zahrazaregar@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-