مهدی احمدی
تاریخ تولد 1363/02/23
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Sourena12ahmadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-