مجتبی علی بخشی کناری
تاریخ تولد 1352/11/02
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی شهرسازی
شهرستان فریدونكنار
پست الكترونیكی mojrabaalibakhshi@Gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-