سمانه سنگسری
تاریخ تولد ۱۳۶۰
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویر سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Asemaneh1360@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-