فایزه افجه نیا
تاریخ تولد 1354/06/30
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fsaol@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-