الهام بابائی تفتی
تاریخ تولد 1369/06/11
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی elhambabaie.t@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-