فاطمه سعیدی
تاریخ تولد 1357/05/18
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی sh.painting93@gmail.com
آدرس اینستاگرام shadi_saeedi_18
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-