علی نانگر
تاریخ تولد 1354/02/10
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی ali.nangar@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: