فرزانه اقدامی خوانساری
تاریخ تولد 1369/04/14
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مدیریت
شهرستان تهران
پست الكترونیكی f_eqdami@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-