سید مسلم طاهری
تاریخ تولد 1350/02/11
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی soroshtaheri@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-